سازمان مدیریت صنعتی کردستان برگزار می کند


دوره های کوتاه مدت حسابداری


#حسابداری شرکت های خدماتی 10 ساعت

#حسابداری شرکتهای بازرگانی 10 ساعت

#حسابداری حقوق و دستمزد 10 ساعت

#حسابداری مالیاتی 10 ساعت

#حسابداری ویژه بازار کار 20 ساعت

#تهیه صورت های مالی اساسی 7 ساعت

#قاتون کار و تامین اجتماعی 4 ساعت


تاریخ برگزاری: شهریور ماه 1400

شیوه برگزاری: مجازی

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید:

08733664620

08733664625

09187849585