کنفرانس مجازی جهان پس از کرونا و اثرات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن

 انستیتو فرهنگی حافظ و خانه ایران در برلین با همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار می کند: کنفرانس مجازی جهان پس از کرونا و اثرات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن باحصور اساتیدی از ایران-آلمان-انگلستان-ایتالیا-اسپانیا


زمان برگزاری : 5 اسفند ماه 1399 ساعت 16:30