اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتی سازمان مدیریت صنعتی با همکاری انجمن علمی بازاریابی ایران برگزار می کند:اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی صنعتیبا مجوز ISC و چاپ مقالات برتر در مجلات علمی-پژوهشی

دبیر علمی کنفرانس: دکتر احمد روستا(پدر علم بازاریابی ایران)

زمان برگزاری : 4 خرداد ماه 1400


30 درصد تخفیف ویژه دانشجویان مدیریت صنعتی


آدرس وب سایت کنفرانس:      b2bmarketingconf.imi.ir