برگزاری دوره مجازی آشنایی با HSE

دوره مجازی آشنایی با HSE با حضور جمعی از شرکت های شهرک های صنعتی کردستان و با تدریس جناب آقای مهندس نوید

قتات آبادی برگزار شد. در بخشی از برنامه جناب آقای احمد خسروی رئیس محترم شرکت شهرک های کردستان با حضور در

سازمان مدیریت صنعتی کردستان به ایراد سخنرانی در جمع شرکت کنندگان در دوره پرداختند.