سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان


دانشگاه علوم پزشکی کردستان با همکاری سازمان مدیریت صنعتی کردستان و دانشگاه علوم و فنون کاربردی FHM آلمان وبینار بین المللی مشترک برگزارمی کند:


وبینار اینترنت سلامت به عنوان راه حلی برای ایجاد تحول در ارائه مراقبت های بهداشتی و

پزشکی برای بازاریابی فرصت دوباره زندگی و رونق اقتصاد


سخنران:

پروفسور دکتر حمید دوست محمدیان


موضوعات:


& مقدمه

& مدیریت پایداری شیوع

& بحران شیوع بیماری کرونا/پسا کرونا

& معرفی نظریه های موج پنجم

&اینترنت سلامت/فرهنک دیجیتال

& تحول در ارائه مراقبت های بهداشتی و پزشکی

& بازیابی فرصت دوباره زندگی و رونق اقتصاد

& بنی آدم اعضای یکدیگرند

& تجربیات اروپاییزمان برگزاری :

1 شهریور ساعت 11 قبل از ظهر

شرکت برای عموم آزاد و رایگان می باشد

متقاضیان محترم می توانند  فایل های  ویدیویی  وبینار برگزار شده را در قسمت های زیرمی توانید دانلود نمایند:

فایل ویدیویی سخنرانی برگزار کننده گان وبینار

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت اول 

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت دوم

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت سوم

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت چهارم 

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت پنجم 

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت ششم

فایل ویدویویی تدریس شده قسمت هفتم