جلسه هم اندیشی سندیکای موسسات بیمه استان کردستان و سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان

برگزاری جلسه هم اندیشی سندیکای موسسات بیمه استان کردستان و همکاران سازمان مدیریت صنعتی نمایندگی کردستان جهت اجرای دوره های بیمه